Cài đặt Tensorflow

Hiện tại Tensorflow (v0.9) chỉ hỗ trợ cài đặt trên Linux và MacOS nhưng chưa hỗ trợ trên Windows.
Do đó, phần cài đặt này sẽ hướng dẫn cài đặt trên Ubuntu.

Yêu cầu

  • Phần cứng: RAM ít nhất 4GB (cho laptop),bình thường 8-16GB là ổn. Model càng lớn thì càng cần nhiều RAM
  • GPU rời nếu có NVIDIA 7xx trở lên
  • OS: Ubuntu 14.04 64 bit (Không nên sử dụng 32 bit vì nhiều module chạy yêu cầu RAM >4 GB)
  • Python: 2.7 hoặc 3.4 hoặc 3.5. Trong hướng dẫn này mình sẽ sử dụng python 2.7.
  • Package Manager: pip (cho python)
  • Git (tùy chọn nhưng nên cài)

Cài đặt

sudo apt-get install python-pip python-dev
sudo pip install https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-0.9.0-cp27-none-linux_x86_64.whl

Test

python
import tensorflow as tf
a=tf.constant(10)
b=tf.constant(32)
sess=tf.Session()
print(sess.run(a+b))

Editor
Các bạn có thể sử dụng Editor như Eclipse (cùng plugin pydev) hoặc PyCharm.
PyCharm hỗ trợ remote Interpreter cho phép mình code trên môi trường Window nhưng chạy trên máy remote (cấu hình cao, chạy Linux). Do đó sẽ thuận tiện cho các bạn hơn.

Ref: https://www.tensorflow.org/versions/r0.9/get_started/os_setup.html

Advertisements

#tensorflow